Отворени работни места

Во моментов, во рамките на нашиот тим, отворени се следните работни места:

1. Управувач на дигалка 

Опис на работното место:

 • Управување со мостни и полупортални дигалки (кранови);
 • Пренесување и складирање на товар со дигалките со помош на куки, магнети и клешти во погоните; 
 • Навремено и правилно снабдување на постројките со потребните материјали за континуирано одвивање на работните процеси;
 • Грижа за правилно експлоатирање на дигалките;

Основна одговорност: навремено и квалитетно вршење на работните активности со цел обезбедување континуиран процес на производство и строго почитување на процедурите за безбедност при работа.

Работни услови: работа во три смени во погонски услови, работа на височина.

Основни квалификации на кандидатите:

 • Средно образование.

Дополнителни квалификации на кандидатите:

 • Способност и желба за тимска работа;
 • Флексибилност, приспособливост и способност за работа во динамично опкружување;
 • Самоиницијативност и посветеност;
 • Совесност за безбедноста при работа;
 • Способност за работа под притисок и со рокови.
2. Електричар

Опис на работното место:

 • Извршување активности од електропроблематиката, како: шемирање на сите видови ормани, изработка на електроинсталации, каблирање и поврзување на опрема, сервисирање електрични склопови, вклучување и исклучување на електрични напојувања од трафостаници, чистење на високонапонска опрема и други слични активности;
 • Контрола, дефектажа и отстранување на причината за дефектот на постројките и на опремата;
 • Грижа за исправноста на опремата и за нејзино коректно функционирање во процесот на работа, како и правилно ракување со алатот.

Основна одговорност: извршување навремени и квалитетни сервисни активности на постројките и опремата од електроаспект, како за време на одвивање на производниот процес така и за време на ремонт, со цел обезбедување континуиран процес на производство.

Работни услови: работа во три смени во погонски услови, работа на височина за одредени позиции.

Основни квалификации на кандидатите:

 • IV степен стручна подготовка, електротехничар-енергетичар за 5 извршители;
 • III степен стручна подготовка – електромеханичар (инсталатер) 3 извршители;
 • Релевантно работно искуство е пожелно, но не задолжително.

Дополнителни квалификации на кандидатите:

 • Способност и желба за тимска работа;
 • Флексибилност, приспособливост и способност за работа во динамично опкружување;
 • Самоиницијативност и посветеност;
 • Совесност за безбедноста при работа;
 • Способност за работа под притисок и со рокови.
3. Машински техничар/бравар

Опис на работното место:

 • Извршување активности од машинско одржување како: сервис, заварување, сечење, брусење, нагодување, центрирање и слично, на машинската опрема што се користи во производниот процес;
 • Контрола, дефектажа и отстранување на причината за дефектот на постројките и на опремата;
 • Грижа за исправноста на опремата и нејзино коректно функционирање во процесот на работа, како и правилно ракување со алатот.

Основна одговорност: извршување навремени и квалитетни сервисни активности на постројките и на опремата од машински аспект, како за време на одвивање на производниот процес така и за време на ремонт, со цел обезбедување континуиран процес на производство.

Работни услови: работа во три смени во погонски услови, работа на височина за одредени позиции.

Основни квалификации на кандидатите:

 • IV степен на стручна подготовка, машински техничар за 5 извршители;
 • III степен на стручна подготовка – машинска струка за 5 извршители;
 • Релевантно работно искуство е пожелно, но не задолжително;
 • Искуство со заварување и со користење виљушкари ќе се смета за предност.

Дополнителни квалификации на кандидатите:

 • Способност и желба за тимска работа;
 • Флексибилност, приспособливост и способност за работа во динамично опкружување;
 • Самоиницијативност и посветеност;
 • Совесност за безбедноста при работа;
 • Способност за работа под притисок и со рокови.

Барај