Политика за животна средина

Макстил е целосно посветен на спроведувањето на политиката за животна средина, што претставува рамка за воспоставување цели во делот на животната средина.

Компанијата ги зема предвид надворешните и внатрешните фактори, како и барањата и очекувањата на релевантните чинители.


Целите на животната средина се утврдени со цел да се минимизира влијанието врз животната средина, тие се предмет на постојана ревизија и подобрување. Вклучувајќи:
  • Зачувување на здрава животна средина и спречување на негативното влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето;
  • Усогласеност со важечките законски регулативи;
  • Целосно почитување на барањата на стандардот ISO 14001 и постојано подобрување на ефикасноста на системот за животна средина;
  • Максимална употреба на влезните материјали и рециклирање на отпадот;
  • Рационална и ефикасна употреба на материјалите и на природните ресурси;
  • Почитување на еколошките и етичките императиви при донесувањето инвестициски одлуки;
  • Постојана едукација на вработените за добри практики во делот на животната средина и нивна мотивација за вклучување во активности за заштита на животната средина;
  • Континуирано следење на влијанието на производните процеси врз животната средина.

А – Интегрална еколошка дозвола

Барај